Feny

Evanesence Mo - Vake ( Vanesa)

Chovná

Narozena : 27.6.2008

 Dna geprüft, DKK: fast normal

    Zkoušky : ZZO , BH, FPr1 , ZVV1

Bonitace: 5JX1/P -1. třída chovnosti

                                                            Výstavy: Výborná , Res CAC, Res. CACIB

                                                                  Otec : Esko aus der Brunnenstrasse

                                                 Matka : Alexa von Batu 

 

 

 

 

Baxi Golden Evanga

Narozena : 31.5.2012

Dna greprüft, DKK :

Zkoušky : ZOP, ZZO

Bonitace :

Výstavy:

Otec Agassy v.d. Piste Trophe

Matka : Evanesence Mo- Vake


https://cms.evanga.webnode.cz/